Indkaldelse til generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i VB Alliancen Holding A/S, CVR-nr. 16 69 29 99, som afholdes på Vejle Stadion, Tegllund Lounge, Roms Hule 6, 7100 Vejle,

onsdag den 31. maj 2017 kl. 16.00

Dagsorden er som følger i overensstemmelse med vedtægternes § 7.6:

1.  Valg af dirigent

2.  Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

3.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte

     Årsrapport

4.  Behandling af indkomne forslag:

Afnotering af aktierne i VP Securities.

-        Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter blandt andet som følge af afnoteringen:

o   Pkt. 4.3 ændres til: ”Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer samt offentlige myndigheder.”

o   Pkt. 4.5 ændres til: ”Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.”

o   Pkt. 5 slettes.

o   Pkt. 7.4 ændres til: ”Generalforsamlinger indkaldes med højst 5 uger og mindst 3 ugers varsel ved opslag på selskabets hjemmeside”

o   Pkt. 10.1 ændres til: ”Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 generalforsamlingsvalgte medlemmer”.

-        Nedsættelse af selskabets kapital

o   Forslag om at nedskrive selskabets nominelle kapital fra kr. 63.856.696,00 til
kr. 45.956.696,00 ved annullering af nominelt 17.900.000,00 A-kapitalandele. Formålet med kapitalnedsættelsen er at dække en del af tidligere års overført underskud.

o   Pkt. 4.1. ændres til: ”Selskabets kapital udgør nominelt kr. 45.956.696,00 fordelt på aktier a nominelt kr. 1,00 og multipla heraf.”

5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

6.  Valg af revisor

7.  Eventuelt
-   Orientering ved Flemming Jensen om VB Alliancen A/S samt overdragelse af 5% ejerskab i VB Alliancen A/S til VB Alliancen Holding A/S.

Endvidere foreslår bestyrelsen, at dirigenten bemyndiges til at foretage de ændringer og tilføjelser i vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Årsrapport og de fuldstændige forslag under pkt. 4, der skal behandles på generalforsamlingen, vil senest tre uger før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor på Vejle Stadion.

Tilmelding
Tilmelding skal ske ved at logge sig ind i aktionærklubben. Aktionærklubben findes på adressen   www.vejle-boldklub.dk. På forsiden skal vælges linket "Aktionærinfo". For at få adgang til Aktionærklub­ben, skal man bruge sit depotnummer og adgangskode. Alternativt NemID. Når man er logget ind i Aktionærklubben, skal tilmelding til generalforsamlingen ske under fanebladet "Generalforsamling". Bemærk at sidste frist for tilmelding er fredag den 26. maj kl. 23.59. Adgangskort fremsendes med post. Til opfyldelse af bestemmelsen i selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at VB Alliancen Holding A/S’ selskabskapital udgør kr. 63.856.696,00 fordelt på 17.900.000 stk. A-kapitalandele og 45.956.696 stk. B-kapitalandele. Hver A-kapitalandel på kr. 1,00 giver 10 stemmer og hver B-kapitalandel på kr. 1,00 giver 1 stemme. Aktionærer, der har erhvervet kapitalandele ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende kapitalandele på en generalforsamling, der er indkaldt, uden at kapitalandelene er registreret i ejerbogen, som håndteres af Computershare A/S, senest en uge før generalforsamlingen. Det er således alene de, der på denne dato, er aktionærer, der har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Selskabets aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem aktionærernes egne depotbanker.

Med venlig hilsen
VB ALLIANCEN HOLDING A/S


Vtk.dk Blite.dk

NÆSTE HJEMMEKAMP

Sæsonen 2017-18 begynder søndag den 30. juli.

Division

Kampkalender

SENESTE KAMP

27-05-17 FC Fredericia-Vejle Boldklub 3-1

FC Fredericia-Vejle Boldklub

35. 1-0 Denis Fazlagic
38. 1-1 Imed Louati (straffespark)
78. 2-1 Mathias Hebo Rasmussen
86. 3-1 Oliver Feldballe
Tilskuere: 1.092
Dommer: Jesper Nielsen

Læs kampreferat

EKSKLUSIVPARTNER

CHAMPIONS CLUB

_blank

SPONSOR

Tilmelding Nyhedsbrev

E-mail: 
Navn: 
Kode: